is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXVI.

It< Ourlu»".

Eerst*; Geukei.tk.

Het succes der Boeren.

In steden eii dorpen, in menig gezin,

Neemt droefheid de plaats van het vreugdelied iu; De weenende moeder, het schreiende kind Gedenken den vader, zoo teeder bemind;

l)e bevende grijsaard zinkt biddend ter neer,

Hij zucht en herhaalt het: '/Mijn zoon is niet uieer!" l>e treurmare meldt het, de telegram zegt:

«Gesneuveld, gesneuveld! Yoor Vrijheid en Recht!"

Wij hijschen de vaandels, ter eere gewijd Aan 't leven der helden, geveld in den strijd;

Zij strijden eu lijden, en geveu hun bloed,

Bestormen de sterkten des vijands met moed.

«De strijd is des lleereti'"; de zege gewis,

Al wordt ook het lot van zooveleu betwist;

Wij drogen de tranen na ieder gevecht,

Eu zeggen: «Zij vielen voor Vrijheid en Recht!"

Staakt, moeders! uw weenen; bedwingt uw verdriet,

En droogt uwe tranen. Ze zijn er nog niet!

Die stervende helden, wij volgen hun spoor,

Hoe bloedig de weg ook, wij moeten er door!

Wij geven ous leven getroost aan den Heer,

Verwachten Zijn bijstand en zoeken Zijn eer;

Maar worden wij eerlang iu 't graf ook gelegd,

Dan blijve ons opschrift: «Voor Vrijheid en Reciit!" >)

1) Dit lied wordt gezongen door de strijdende Hoeren in 't veld, en geeft den waren toon aan.