is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij in handen met aldus luidend bijschrift: „Maria Fuchten heeft ontvangen het H. Sacrament des Vormsels, van den Hoogwaardige Heer Joannes Baptista Robertus, baron van Velde de Melroy, voorheen Bisschop van Roermonde, thans van het Bataafsch republiek, Primaat van Gelderland etc.

Amsterdam, den 7 July, 1804.

In de kerk van den Eerwaarden Heer Adam Beckers."

Pater Beckers mag niet alleen de tweede stichter der St. Franciscus Xaverius-kerk genoemd worden; hij was ook de ziel der weder ontluikende Societeit van Jezus in NoordAmerika.

Het gevolg daarvan is geweest, dat heden de naam van Adam Beckers met eere en dankbaarheid genoemd wordt in de Noord-Amerikaansche staten, waar katholieke geschiedvorschers tegenwoordig de oudste bescheiden verzamelen over den herbloei der Amerikaansche kerk. x)

De Vereenigde Staten van Noord-Amerika, waar heden, volgens de jongste statistieken, het getal katholieken tot 12 inillioen gestegen is, telden bij hunne vrijwording en afscheiding van Engeland in 1783 niet meer dan 34000 katholieken, van Londen-uit door een apostolischen vicaris bestuurd en aan dezelfde dwangwetten onderworpen als destijds nog de Engelsche katholieken. Maar ook van dat tijdstip af dagteekent de opluiking der vrij geworden N.-Amerikaansche kerk, die toen onmiddellijk onder den H. Stoel kwam, bijna op denzelfden voet als eertijds onze Hollandsche missie. In 1784 was er een eigen apostolisch vicariaat opgericht, doch reeds in 1789 werd te Baltimore, thans nog de primaatzetel van geheel N.-Amerika, de eerste bisschoppelijke stoel gevestigd. De eerste kerkvoogd-bisschop was de beroemde John Carroll, evenals zijn coadjutor een gewe-

1) Zie in de Woodstoclc letters vol. XXX No. 3 „Some historical documents concerning the mission of Maryland" by Louis van Miert S. J.