is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zen Jezuïet, die, bijna zonder medearbeiders op een onmetelijk werkveld geplaatst, zich aanstonds in betrekking stelde met zijn gewezen ordebroeders in Europa, teneinde beproefde en degelijke werklieden te verkrijgen op den nog niet ontgonnen, nog braak liggenden akker. H

Niemand gaf gretiger gehoor aan die roepstem en smeekbede dan onze Pater Beckers in de St. Franciscus-Xaveriuskerk en sinds, begunstigd door de tijdsomstandigheden, ijverde hij niet minder voor de Noord-Amerikaansche missie dan hij 't gedaan had voor de Jezuïeten in Rusland.

Met aanbevelingsbrieven van A. Beckers voorzien, vertrok in 't begin van October 1803 uit Amsterdam naar Londen en vandaar naar Amerika de welbekende Anton Kohlmann, wiens naam nog heden slechts met eerbied wordt uitgesproken door de Noord-Amerikaansche katholieken.

De eerste Europeesche missionarissen in Amerika, Melchior Malevé, John Henry en Adam Britt werden door pater Beckers geworven. Den 24 Mei 1806 vertrokken de twee laatstgenoemden uit den Krijtberg, benevens twee priesterstrappisten en twee leekebroeders derzelfde orde.

Ook verzamelde en verkreeg hij, blijkens zijn eigenhandige aanteekeningen, aanzienlijke aalmoezen voor hun uitrusting, onderhoud en de overzeesche reis.

Doch ik mag daarover niet verder uitweiden, teneinde niet te ver af te dwalen van ons onderwerp.

Van alle zijden en uit alle landen stroomde men naar hem toe, om gelegenheid te vinden zich te kunnen aansluiten bij het opbloeiende gezelschap, 't zij in Amerika, 't zij in Rusland, 't Waren vooral oud-Paccanaristen of gewezen leden van 't gezelschap, genoemd Van het heilig Hart van

1) Verg. de prachtige levensschets van John Carroll, erstcr Bischof von Baltimorc door pater Alex. Baumgartner S. J. in de Laacher Stimmen 1876.