is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeenkomstig de individueele behoefte van den betr. zuigeling aanwezig is, bij den kunstmatig gevoeden allicht is bezwangerd met omzettingsproducten.

Het laat zich dun ook begrijpen, dat de ziekte van het darmkanaal de pathologie op den zuigelingsleeftijd voor een groot deel beheerscht. Dat is te meer waar, omdat de genoemde stoornissen in den regel niet tot het darmkanaal gelokaliseerd blijven, doch veeleer haar invloed op verwijderde organen en den algemeenen toestand doen gelden, in dier mate veelal, dat zelfs na den zuigelingsleeftijd bij het jonge kind nog de invloed van doorgestane maag-darmaandoeningen is bewaard.

Een tijdige herkenning van de stoornissen en een tijdig ingrijpen is dan ook van overwegend practisch nut. Daarvoor echter is in de eerste plaats noodig, dat men vertrouwd zij met de verhoudingen onder normale omstandigheden. Terwijl nu omtrent deze in De Voeding van den Zuigeling ') het meest belangrijke is aangestipt, zijn de volgende bladzijden gewijd aan de verhoudingen in pathologische gevallen.

Te voren echter wil ik reeds opmerken, dat er wel geen gebied der pathologie is waar verschillende auteurs zóó zeer uiteenloopende inzichten zijn toegedaan.

Men vindt controverse meeningen op bijna elk punt der therapie. Doch wat opvallender is, is wel het feit, dat in de nomenclatuur der ziekten een ware chaos is te constateeren, zoodat een zelfde ziektebeeld door verschillende klinici met geheel verschillende namen wordt bestempeld, en een zelfde naam bij verschillende klinici aan geheel verschillende ziekten wordt gegeven.

') In den tekst verder aangeduid als V. Z.

1*