Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En hoe dit ondernemen ook afloopen moge, allen die van het groeiend gemeenschapsgevoel, waardoor dit eind der eeuw zich kenmerkt, in de eerste plaats iets goeds voor de Nederlandsche jeugd hopen, zullen het der Regeering in het algemeen en den heer Goeman Borgesius in het bijzonder tot eene eer rekenen, dat na de regeling van den weerplicht, welke van de bezittenden het prijsgeven van een voorrecht vraagt, die van den leerplicht aan de orde is gesteld, welke, indien ernstig bedoeld, op zeer belangrijke offers zal te staan komen. Die volgorde bewijst bovendien, dat zelfs de politiek niet noodwendig aan alle poëzie behoeft vreemd te blijven. Geen mooier onderwerp toch kan men als eerste Regeeringsbemoeienis der jonge Koningin zich denken, dan een maatregel, die op duizenden nederige jonge levens een lichten weerschijn kan doen dalen van de groote zorg, waarmede zij zelve voor hare hooge taak werd voorbereid.

Om het zoover te doen komen, is veel samenwerking noodig. De jaren van de theorie zijn voorbij. Het geldt nu niet meer, eene volksbehoefte bij acclamatie op een partijprogramma te brengen, het is nu de tijd om die eereschuld in te lossen en eene wet op den leerplicht tot stand te doen komen, die geeft, wat er van verwacht wordt: de vervulling van eene levensvoorwaarde voor deugdelijk volksonderwijs. Zal dit mogelijk blijken? De meerderheid der Volksvertegenwoordiging, bij wie de Regeering haar eersten steun moet zoeken, is sterk genuanceerd, wat de energie harer verlangens voorde toekomst betreft. Bovendien heeft zij tegenover zich eene sterke oppositie, die over een arsenaal van verzetmiddelen beschikt en die maar een geschikt lokmiddel behoeft, hetwelk een deel der „kleurlooze middenstof" aan hare zijde brengen kan, om zelf meerderheid te worden en op de leiding aanspraak te maken. Ook geldt het een onderwerp, welks regeling

Sluiten