Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondervinding wijzen, die zij hebben opgedaan, en zoo elkander voorlichten.

Na de wandeling moet nauwkeurig rekenschap worden gevraagd, van wat men gezien heeft. Op de tentoonstelling van 1883 waren scliool-schrijfboeken ingezonden door de stad Hdvre, waarin nauwkeurig verslag werd gedaan van gehouden wandelingen, waarbij onderscheiden werden wandelingen van historischen, geogruphischen en aesthetischen aard. Dergelijke boeken moeten de vruchten zijn van de schoohvandelingen.

Hiermede ben ik aan het slot mijner inleiding gekomen.

De wetenschap der opvoeding kent als ervaringswetenschap ook geen absolute waarheden. Toch is er weinig uitzicht, dat de leerstelling: „Kennis door aanschouwing verkregen, is superieur aau alle andere kennis", door eene hoogere waarheid zal vervangen worden. Het relatieve zit hem in liet hoe en het hoeveel, de manier en de maat. Veel is daarbij van bijzondere omstandigheden afhankelijk. Als we daarop echter niet te veel nadruk leggen, dan wordt ten aanzien van dit onderwerp de weg gebaand voor eene gemeenschappelijke overtuiging, zoo krachtig, dat zij ons, overal waar het noodig is, tot de verwezenlijking van onze theorieën en wenschen kan brengen. Daartoe moge ook deze bespreking iets bijdragen !

Sluiten