Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwigheden worden uitgekreten. En waar de eerlijkheid gebieden zou, te erkennen, dat bij de beschouwing van den zin en zijne deelen met lofwaardigen ijver naar een eenvoud gestreefd wordt, wier eerste aanbeveling juistheid en klaarheid is, worden de leeken opgeschrikt door alarmisten, die het doen voorkomen, alsof de geestdoodende zinsontleding van vroeger weer uit haar graf wordt opgewekt.

Zij, die de nieuwe aanschouwelijke methode, de toepassing van de methode der natuurwetenschappen op de taal, zijn toegedaan, verkeeren hier in een moeilijk geval. Op ieder gebied doet zich een of ander gezag gelden. Op het veld der taalstudie gaat dit natuurlijk uit van de hoogleeraren in dit vak van wetenschap. En daar nu onze professoren zich voornamelijk op het historische gedeelte van het vak toeleggen, het Middelnederlandsch, de Germaansche dialecten in het bijzonder of de Indo-Germaansche in het algemeen, hebben zij weinig hart voor de lagere grammatica, die zich eenvoudig tot het tegenwoordig Nederlandsch bepaalt, en daaruit zelfstandig de hoofdwaarheden, die voor het groote publiek bestemd zijn, wil afleiden. Zoo blijft de spraakkunst der moedertaal in de boeien van de grammatica s der klassieke talen. Dr. Te Winkel en Brill hebben indertijd het hunne gedaan, om daaraan een einde te maken. Maar sinds dien tijd zijn de pogingen, om in hetzelfde voetspoor voort te gaan, aan ongetitelde schoolmeesters overgelaten, en worden bescheiden pogingen om het overzicht der taalverschijnselen te vereenvoudigen en te verhelderen, om door enkele nieuwe termen het inzicht van sommige taalbegrippen te verbeteren, als laakbare stoutigheden voorgesteld en vandaar dat sommige aanvallers zich op hooggeleerden durven beroepen, om hun goed recht te bewijzen.

Het is te hopen, dat de voorgangers op dit gebied zich

Sluiten