is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gewone gebeden na de vroegmis waren afgeioopen. L)e aDflis naa de nonnen de hand gedrukt en haren zegen geceven, waartoe zij eens in h«t jaar van den hemel de macht ontving. Wij kregen vervolgens koeken, rozijnen enz. Jshanna en ik zetten ons in de gezelschapskamer, om achter een kast or.opge;nti kt met elkaar te kunnen praten. Het gesprek viel op den zelfmoord. Zij verhaalde mij:

Drie jonge dames namen hier kort na elkander den sluier aan. Twee daarvan waren zustors, de dtrde een nicht. Zij waren eerst kortelings aangenomen, toen des morgens het gerucht ging, dat zij in haar bed waren gevonden, ia bloed zwemmende en dood. Johanna had hare lijken geiit n; hei scheen dat zij met een mes zich de aderen hadden geopend. Htt was opmerkelijk, zeide Johanna, dat ik geen gedrui:ch had vernomen en niet een der nonnen iets van deze daad was gewaar geworden. St. Hypoliia verhaalde, dat zij haar dien morgen dood in haar bed had gevonden toen de andere nonnen naar bad gegaan waren. Om de een of andere reden werd haar dood niet openlijk bekend gemaakt, integendeel, in plaats van de gewone ceremoniën met de dooden, werden zij naar den kelder gebracht, en daar in den gemeenen doodskuil geworpen.

Wij kregen zeer weinig kennis van wat er in de wereld voorviel, en dan nog bepaalde zich ons weten alleen bij de stad. Ik kan mij slechts twee of drie gevallen herinneren. Twee toen de cholera in Montreal uitbrak tn één bij gelegenheid van den strijd over de verkiezingen. Het uitbreken van de cholera gaf ons bij de beid« malen, dat zij heerschte, veel arbeid. Toen 'nadien wij veel meer werk dan vroeger. De paus had vroegtr reeds de aanwijzing gegeven, dat het branden van waskaarsen een voorbehoedmiddel was tegen deze ziekte: zoolang iemand een waskaars brandde, zou de Moedermaagd het gevaar van hem afweren. Nauwelijks was de ziekte te Montreal uitgebroken, of in het klooster werd door iedere bewoonster een lange waskaars aangestoken, die dag en nacht brandde, zoodat alle deelen van het gebouw verlicht waren. Zoo brandden onophoudelijk een menigte kaarsen, die door de handen der nonnen moesten vervaardigd °worden. Die bood:chap vaa den paus w?s ook in het klooster der grauwe nonnen en dat der Congregatie, ja zelfs van den kansel aan "het volk bekend gemaakt. Daardoor ontstond een verbazende navraag naar kaarsen, \relke voor het grootste deel wij b«2orgen moesten. Alle handen moesten aan het werk. Kn zoo kwam het dat ook ik moest helpen en in onderscheidene afdeelingen bezig zijnde, hoorde en zag ik alles.

Vele nonnen wiren reeds lang met dien arbeid vertrouwd, want ons klooster leverde jaarlijks een menigte waskaarsen af. Maar nu kreeg die bezigheid een groote ui.breiaing, en alle andere werkzaamheden bleven daardoor stilstaan. Ik behoef niet te vermelden, hoe die