is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heenzond; althan* zij schijnt niet» kwaads vermoed te hebben Bovendien had ik nog de recepten van den dokter in de hand • ook daardoor kan zij op een dwaalspoor gebraeht zijn. De gang, waarin ik mij nu bevond, had meer deuren dan één. I)ie, welke vlak teo-en•rer mij wa.s, voerde naar een gezelschapskamer, waar ik om de»«n

ÏÏH,nerhieKen °Ud? n°nnen bij elkandar hati gevonden?*^ 5

zouden hebben nagelaten mij vast te houden. Links ontdekte ik d« groote gesloten en gegrendelde dsur. Ik ontgrendelde en ontsloot haar, ijlde de trappen af, opende de deur van den tuin vloog dien door, trok den boom voor de straatpoort weg en was — vrij

BIJLAGE TOT DIT HOOFDSTUK.

M^iaeMonk-Verklaring t0t beW'jl Van de waarheid d<* verhalen van

Nadat John Hilhker den eed had afgelegd, verklaarde hij, zeggende : Ik was in de eerste dagen van de maand Mei, met eenige van mijn

i~n m °!Trek VaD dCP driemijhteen- op de jacht, toen wij, p eenigen afstand, op een akker een vrouw zagen zitten die onz<*

"°k- I— wii bi< k*» SS

. jofd diep voorover gebogen; en hoe wij haar vroegen wii kretren geen antwoord. Wij tilden haar het hoofd op en zagen dat zij weende.

ee° °UideD r°k Van •alicot- ik van garen, ien boni

schort en een ouden zwarten hoed. Nadat zij lang geaarzeld en veel

woSn Zit h hHa'dVk h?3r eindelijk ov#r om mijn vragen te beantwoorden. Zij deed zulks echter niet, voordat ik haar gezegd had, dat

ik een getrouwd man was en met haar medelijden had. Zij vertelde mij nu, dat zij Maria Monk heette, te Montreal non was geweest in een klooster, en nu daaruit de vlucht had genomen van wege de snoode behandeling, daar ondervonden van de priesters, wier losbandigheid zij met zwarte kleuren schilderde. Zij verhaalde nog meer bijzonderheden met betrekking tot dat klooster en haar vlucht. Zij

om " V^n ee° kleine karner> waar z'j pleegde te wachten

vlnrhï rw " j zlekenk*mer te laten, en zeide, dat zij was ontvlucht door een deur, door welke de geneesheer gewoon was in het klooster te komen. Ook zeide zij, dat zij hare kleeding na de vlucht

man New"York was gekomen in gezelschap van een

man, die haar bij de stoomboot verlaten had. Zij verklaarde, dat zij eerlang moeder stond te worden, als zijnde in het klooster in gezegende omstandigheden geraakt; dat ze geen vrienden had en ook niet wist ze te vinden, dat zij er aan dacht om zich zelf van het