is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is b.v. het volgende mogelijk. D. D. had mij in ons gesprek medegedeeld, dat hij had vernomen, dat de Engelsche regeering een Hollandschen tolk zocht, om dienst te doen in Japan, en dat hij wel zou wenschen tot die betrekking benoemd te worden. Om dat te bevorderen, ben ik toen Rochussen (destijds minister van Koloniën) gaan spreken, die beter met de diplomaten bekend was dan ik, en heb hem toen wellicht medegedeeld, wat er tusschen D. D. en mij was voorgevallen.

Tot zoover over het door U bedoelde feit.

Daartoe door U uitgenoodigd, heb ik geen bezwaar gemaakt, om U het feit, zooals het gebeurd is, mede te deelen; maar ik doe het geheel vertrouwelijk-, wil U mijn brief laten lezen door den heer Boissevain, ik heb er niet tegen, maar onder dezelfde voorwaarde.

Ik verlang te volharden bij mijne houding, tot dusverre aangenomen; ik laat D. D. en zijne vrienden schrijven, wat ze willen, maar wil er mij persoonlijk noch direct noch indirect mee bemoeien. Bepaaldelijk verzoek ik U geene mededeeling te doen van mijn brief aan den heer Versluys. Ik ken den heer Versluys vol-