is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geringe mate liet geval: hij is, wonderbaar genoeg, het ideaal geworden van allo volken, in alle tijden, van alle karakters, van in hoogheid gezetenen en van lageren in rang, van mannen en vrouwen, ... en dat, omdat hij niet in de eerste plaats Israëliet was, uit dien tijd, van die of die partij maar omdat hij mensch was in al de volheid en rijkdom, waartoe deze door God is bestemd! Het is niets anders dan waarheid, wanneer wij zingen:

„In welken oord men Christ'nen vindt, „Hun aller lust en leven,

„Is Jezus na te streven.

„In hem zijn w' allen eensgezind;

,A1 scheidt ons spraak of naam, „Hij brengt ons allen saam".

In hem wordt dat engelen-lied werkelijkheid: Eere zij God. Heel dat leven was immers eene lofverheffing van God! Eerbied voor God is er altijd betoond. Van de vroegste tijden af hebben de menschen zich klein en afhankelijk gevoeld en zij hebben tempels gebouwd en offers gebracht en plechtigheden in acht genomen, alles ter eere van de Macht of Machten, van welke zij zich afhankelijk geloofden. Maar hoe was ten ailen tijde rein en onrein, hooge aspiratie met lage menschelijke bedoeling vermengd! Aan die machten dacht men voor en na als aan menschvormige wezens, met menschelijke hartstochten en gebreken, en de eerbewijzen hun gebracht, moesten en moeten nog (want de godsvoorstellingen zijn nog dikwijls bitter laag!) vaak dienen om gunsten af te bedelen of zonden te bedekken.