is toegevoegd aan uw favorieten.

Tentoonstelling van bouw-, beeldhouw- en schilderkunst in het stedelijk museum te Amsterdam, 16 Sept. tot 16 Oct. 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat prachtige brokken zijn niet voor altijd heen — wat is er niet gedempt — gesloopt — afgebroken — verdwenen!

Men meende het een daad van piëteit hier zooveel doenlijk een beeld te geven van dat schoon verleden; wellicht dat bij het wederzien van zooveel schoons de gemokerde hand, die reeds opgeheven was tot verdere schennis, niet daalt, en nog bijtijds gered wordt, wat reeds ten doode was opgeschreven. Wellicht dat de belangstelling voor de zeer bijzondere pracht onzer hoofdstad door deze expositie, hier wordt gaande gemaakt, daar wordt vermeerderd, ginds wordt uitgebreid. Immers zoo ze er al is, kan het waarlijk niet overbodig geacht worden, die belangstelling nog wat uitgebreid te zien.

Met groote erkentelijkheid wijst de Commissie er op, hoe haar voor deze expositie door het Gemeentebestuur welwillend beschikking werd gegeven over de Atlas Splitgerber en het Stedelijk Archief, terwijl zij er prijs op stelt de heeren Veder en 't Hooft, beheerders dezer verzamelingen, hier een woord van dank te zeggen voor de medewerking en steun in deze ondervonden.

In onzen stelselloozen tijd, nu wel veel over stelsels wordt gesproken, doch een stelsel tamelijk wel schijnt te ontbreken, leek het der Commissie van groot gewicht, teekeningen, ontwerpen en schetsen te kunnen overleggen uit tijden, toen door het onderhouden van een traditie een school bestond, een werkwijze gehandhaafd, waarvan door allen gelijkelijk de groote waarde werd erkend, een stelsel, waarvan de groote voordeelen hun in het oog springen, die in het wisselvallig weifelen onzer dagen de zwakte erkennen, waaraan onze tijd op kunstgebied