is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De Ringfazant (l'/iatiuuut torquatus).

Deze is iets kleiner, slanker en van lichter kleur dan de Boschfazant. In levenswijze komt hij er geheel mee overeen, doch hij is schuwer van aard. Deze laatste eigenschap en de omstandigheid, dat hij productiever is dan de gewone fazant en de kuikens niet zoo teer zijn, maken hem als jachtvogel zeer aanbevelenswaardig.

De llingfazant draagt zijn naam naar den kring van witte veeren, die de grens uitmaakt tusschen den in groen en paars schitterenden hals en de in koperen weerschijn glanzende borst; ter weerszijden van den groenachtig geelbruinen bovenkop bevindt zich een witte streep, die mede een kenmerk van dezen vogel is.

In de beschrijving van het gevederte komen bij verschillende schrijvers geringe afwijkingen voor, eensdeels misschien, omdat de voor die beschrijvingen gediend hebbende exemplaren uit verschillende streken afkomstig waren en klimatologische verschillen vertoonden, anderdecl> omdat zij niet dezelfde variëteiten voor zich hadden.

Ook is het opmerkelijk, dat sommigen alleen spreken van de variëteiten, wier halsring aan den voorkant open is. Allen wijzen echter op de groote overeenkomst met Plias. colchicus, zoowel wat de hennen als wat de hanen betreft.

De Boheetnsche fazant is ook van een witten halsband voorzien; men neemt aan, dat deze een kruisingsprodukt is van den Mongoolschen fazant met den Boschfazant.

3. De Mongoolsehe fazant (P/ias. mongolicu») heeft veel overeenkomst inet den vorigen, doch is veel sterker, dan deze. Hij is eveneens kleiner dan de Boschfazant, doch veel rijker in kleuren en veel eleganter. Als jaehtlazant