is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laatstelijk in 1890 herdrukt; de vrederechter Ecrevisse (1804—1879), die zich vooral aan het geschiedkundig genre wijdde, met

„De Drossaerd Clercx"; „Dc Bokkenrijders in het Land. van Valkenburg" en andere verdienstelijke boeken ; hij leverde insgelijks zedenschetsen, zooals„ De Kanker der Steden", een moedig werk waarin hij ernstige hoedanigheden aan den dag legt, maar waarvoor hij zijne krachten overschat had, en „De Nicht uit de Kempen".

Tot dit geslacht behoort insgelijks van Kerckhoven (1818—1857) reeds als dichter vermeld. Als letterkundig criticus diende hij hier aangehaald, zoo onze beperkte plaatsruimte dit toeliet, als dramaturg spreken wij later over hem. Hij onderscheidde zich vooral als schrijver van korte verhalen en legde zich op alle vakken toe: de historische novelle, de zeeschets, de roman in brieven, de zedenstudie.

In laatstgemeld vak oogstte hij den meesten