is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en lezers, en Dc Gid*, het meest gezaghebbend tijdschrift van over den Moerdijk, heeft reeds lang zijne kolommen voor hun opengesteld.

Vreemde tijdschriften stellen belang in onze letterkundige beweging: het Engelsche Athenu'um wijdt er regelmatig artikels aan, evenalsLe Meren rc dc Franco en La Plume van Parijs, en de stond, waarop letterkundige roem ons nationaal gebouw bekronen zal,

schijnt nabij.

Onze Vlaamsclie schrijvers, wien Koning Leopold I reeds in 1837, in den persoon van Conscieuce, gelukwenschte omdat zij hunne taal gebruikten tot steviging onzer nationaliteit, zullen ruim tot dien uitslag bijgedragen hebben.

F I N 1 S.