is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT VOOR DEN EERSTEN DRUK.

Mocht ik op mijzelve toepassen, wat de heer Busken Huet van El. B. Browning verklaart: dat „het rhythme in waarheid haar dienaar is", ik zou het grootsche poëem van Engelands grootste dichteres niet in Hollandsch proza mijn landgenooten ter lezing bieden.

Waarom ik, den dichtvorm niet meester, het dichtstuk niet onvertaald liet?

Wijl ik wenschte, is mijn antwoord, dat het, ook in Nederland, door velen mocht worden gekend, en ik van het feit, dat „Aurora Leigh" — reeds in 1856 verschenen — tot dusverre in ons land weinig lezers heeft gevonden, geen andere verklaring weet te geven dan deze: dat het werk in het oorspronkelijke, ook wegens de verzen, waarin het werd geschreven, door menigeen niet ten volle kan worden genoten.

Daar alle leven zich van binnen uit ontwikkelt, moet ook elke vernieuwing van het sociale leven uit geest en hart der individuen voortkomen en de bearbeiding van dezen akker, waaruit zeden en wetten behooren te spruiten, moet het schoone en grootsche