is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordenmuziek uitend, een waarheid in nog ongekende harmonie openbaarde. Toch ben ik vaak meer geroerd geworden, meer gesterkt en opgeheven door een eenvoudig woord, dat een driejarig kind desnoods zou kunnen herhalen, door een blik, een zucht, een handdruk, een niets, dat schier niets beteekende, dan door de krachtigste, meest welsprekende rede, aan de lippen dier meesters in het spreken ontrold.

„Auroralief," begon hij ten laatste met een flauwen glimlach op de bleeke lippen, „gelukkig hebben de drukkers met hun duivelskunsten uw hart niet kunnen bederven. En wie weet, of gij niet een weinig in uw recht waart, toen gij u, jaren geleden, bij dat gesprek, dat wij voerden, zoo geraakt toondet. Gij tenminste hebt niemand door uw droomen te gronde gericht. Integendeel, gij hebt de zorgelooze jeugd een onschuldig tijdverdrijf verschaft, haar wellicht opgewekt tot dingen van hooger waarde dan uw verzen. Het achtjarig herderinnetje, dat ik op de bergen van Vaucluse, met het hoofd op de knieën, in de zon vond zitten slapen, haar kudde naar alle zijden verstrooid, doet minder kwaad dan de slecht gedresseerde herdershond, die uit overgrooten ijver de jonge geiten bijt."

,.Ik zie er dus uit, alsof ik geslapen had?"

Hij scheen plotseling getroffen door iets in mijn gelaat. En gewis, in weerwil van de enkele jaren, die ik jonger was dan hij, in weerwil van de reuzentaak door hem aanvaard, de urenlange redevoeringen in het Parlement, de vergaderingen, brochures, pamfletten, als stroo voor de woning eens zieken gestrooid — dienstig alleen om te toonen, dat er een zieke is en dan tot modder vertreden te worden; in weerwil van al het onderaardsch wroeten, kruipen en pogen, waarbij hart en arm worden verwond, was het duidelijk, dat hij en ik, in den grond der zaak, niet even afgemat door het leven waren. Hij stond daar in zijn volle mannenkracht, slechts een weinig