is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een woord ter inleiding.

Het schijnt een eenigszins gewaagde zaak om, tn een tijd dat de Eng el schen als geheel genomen bij een ieder die nadenkt of niet nadenkt een min of meer sterk getinte antipathie verwekken, een boek te schrijven over een Eng el s c hm an. Over een Eng el schman nog wel, die in nauwe verbinding stond met dat zuidelijk deel van Afrika, waarvan een klein onderdeel aller sympathie wegdraagt in zijn strijden en lijden voor vrijheid en recht. Gewaagd, en toch niet te gewaagd. Omdat ons die Engel schman het beeld laat zien van den echten, den waren EngeIscliman, in tegenstelling van het karikatuurbeeld, zooals ons dit thans ieder oogenblik voor oogen komt. Juist als tegenstelling, juist om bij velen weder het gevoel op te wekken dat niet alle En ge lschen zóó geweest zijn of zijn, zooals een groot deel hunner zich in onzen tijd aan ons voordoet, is het goed nader kennis te maken met dezen grooten en edelen Schot, een held Gods, een Christen van den waren stempel, een man van karakter.

Niet alleen het Engelsche volk, schier alle volken