is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijken arme", en poogde hij door middel van kolonisatie het lot van dien stand te verbeteren. Nooit gevoelde hij de minste begeerte naar eenigen titel of eenige onderscheiding die hem boven zijn „eigen stand" zouden hebben verheven. En het was hem volkomen ernst, toen hij op den grafsteen dien hij te Hamilton op het graf zijner ouders liet plaatsen, zijn gevoelens in de volgende woorden uitdrukte, met opzet beslist weigerend om het woordje „en" van den laatsten regel in „maar" te veranderen :

Ter aanduiding van de rustplaats van

Neil Livingstone en Agnes Hunter, zijn echtgenoote, en als uitdrukking van erkentelijkheid aan God, door hunne kinderen John, David, Janet, Charles en Agnes, voor arme en vrome ouders.

David werd den 19en Maart 1813 geboren. \ an zijn prilste jeugd weet men alleen dat hij aller lieveling in huis was. De andere kinderen verbeeldden zich dat, als David er niet bij was, zij niet prettig speelden. Was er iets dat hem belang had ingeboezemd of had er in zijn oog iets gewichtigs in zijn kinderleven plaats gegrepen, dadelijk moest hij de anderen er deelgenoot van maken. En dat bleef óók zoo in latere jaren. Toen hij in Glasgow studeerde, kwam hij gewoonlijk Zaterdagsavonds thuis; hij nam dan zijn vaste hoekje bij het vuur in en gaf getrouw