is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieverlede duidelijk, pittig en rechtopstaand, — niet alleen zeer netjes, doch daarbij tevens de hand van een flink en onafhankelijk man.

Livingstone's heimelijke hoop was nog steeds in zekeren zin op China gevestigd. Doch zij werd geheel vernietigd door het uitbreken van den onrechtvaardigen opium-oorlog, door Engeland aan China aangedaan. Door dezen oorlog was het Chineesche rijk voorloopig geheel voor de zending gesloten, terwijl er geen vooruitzicht bestond dat de vrede spoedig hersteld zou worden. Het was onder die omstandigheden dat hij met zijn landsman Dr. Moffat in aanraking kwam. Deze was uit Afrika naar Engeland overgekomen om de belangen van zijn zendingspost te Koeroeman te bepleiten. Moffat bezocht bij die gelegenheid een kosthuis voor jonge zendelingen in Aldersgate Street, waar ook Livingstone thuis lag. Hij vertelt van zijn ontmoeting met zijn toekomstigen schoonzoon het volgende :

„Ik bemerkte al spoedig dat deze jonge man veel belang stelde in mijn geschiedenis. Hij kwam mij soms af en toe een paar vragen doen en was altijd begeerig te weten waar ik voor het publiek zou optreden. Hij was dan altijd trouw present. Eens vroeg hij mij direct op den man af, of ik dacht dat hij voor Afrika geschikt zou zijn. Ik zeide dat ik dat wel geloofde, zoo hij niet naar een ouden zendingspost ging, maar doordrong naar nog onontgonnen grond en in 't bijzonder zijn oog vestigde op de uitgestrekte streek in het noorden, waar ik soms bij het morgenzonlicht de rook van een menigte dorpen had zien omhoog stijgen, en waar nog nooit een zendeling geweest was. Eindelijk zeide Livingstone eens: „Wat heb ik er aan om te wachten op den afloop van dien afschuwelijken opiumoorlog? Ik wil zoo spoedig mogelijk naar Afrika gaan." De directeuren keurden dit goed en Afrika kwam voor goed in zijn gezichtskring."