is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch bleef hij zijn geheele leven lang een levendige belangstelling gevoelen voor het land dat het voorwerp van zijn eerste zendingsliefde was. Toen later zijn broeder Charles, destijds in Amerika, hem schreef dat ook h ij zich geroepen gevoelde het zendingswerk op te vatten, wees David hem op China als bijzonder geschikt om aan die roeping te voldoen, in de hoop dat de deur die voor den eenen broeder gesloten werd, voor den anderen mocht worden geopend. Dikwijls verkeerde toepassing van zending, vooral van die van Rome, in verband met een politiek van inhaligheid, door de groote mogendheden in practijk gebracht onder de leus van te willen beschaven, heeft, helaas, in het vooruitzicht gesteld dat hetgeen door Gutzlaflf, en vele zendelingen met en na hem, was opgebouwd, voor langen tijd misschien weder aan het afbrokkelen geraakt!

Livingstone had met grooten ijver zijn theologische en medische studiën voortgezet en zich een tijd lang onder de leiding gesteld van Dr. J. Rindon Bennett, met wien hij verder zijn geheele leven bevriend zou blijven. Daar deze aan het hoofd van een ziekenhuis stond, had hij alle gelegenheid zich ook practisch te oefenen. Want hoe groot, volgens Dr. Bennett, ook zijn theoretische kennis van de grondslagen der medische wetenschap was — een kennis, tot verbazing van dien doctor, in het korte tijdsbestek van slechts twee jaar opgedaan —, toch ontbrak hem nog ervaring en toepassing in de practijk. En deze moest hij zich, naar hij zelf gevoelde, ter dege eigen