is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik den geheelen dag in den modder heb geploeterd. En ofschoon uit hetgeen ik hierboven schreef dit niet bijzonder blijkt, tóch zijt ge me dierbaarder dan ooit en dit zult ge mij zijn zoolang als ons leven gespaard wordt."

Hij beloofde zijn meisje eenige schoolliedjes in het Sitsjoeaansch op rijm over te zetten. Vroeger had hij dit reeds met andere geestelijke liederen gedaan. In het eerst hield hij niet erg van „schooltje houden," zooals hij Maria in een ander schrijven vertelt, maar toen hij begreep dat dit toch een staaltje van zijn plicht was en hij daarom maar flink doorzette, begon hij er eindelijk toch wel eenig pleizier in te krijgen.

Nadat alles vrij wel op orde was, werd het huwelijk te Koeroeman ingezegend en bracht Livingstone zijn jong vrouwtje naar Mabotsa. Hier gingen beiden nu flink aan het werk. Mevrouw Livingstone hield zich bezig met huishouden en school en haar echtgenoot met al de beslommeringen die met het leven van een dokter, zendeling, leeraar en volksopvoeder — hier alles in één persoon vereenigd gepaard gaan. Het was zeer jammer dat weldra het verblijf van Livingstone en zijn vrouw te Mabotsa zoo veronaangenaamd werd door een pijnlijke botsing die er ontstond tusschen hem en den anderen zendeling, Dr. Tidman, den medestichter van het zendingsstation. Hetzij dat beiden op den duur niet konden harmonieeren door verschil van opvatting in de wijze waarop de zending moest worden behartigd, dan wel dat er bij den Heer Tidman „jalousie de métier" bestond omdat hij zich door het ijverige echtpaar in de schaduw gesteld gevoelde, — zeker