is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het, dat hij Livingstone beschuldigde van onnette handelwijzen jegens hem en van aanmatiging, door meer te willen doen dan zijn plicht was. De medebroeder in de zending stelde allerlei pogingen in het werk om den dokter is miscrediet te brengen, zoowel bij de overige zendelingen als bij de directeuren van het Genootschap. Het was een zeer pijnlijke beproeving voor Livingstone en zij smarte hem diep. Hij was overtuigd dat hij onrechtvaardig beschuldigd werd, en wanneer men verneemt dat als een der punten van aanklacht tegen hem gold dat hij „een groote nul" was, dan begint men wel eenigszins de billijkheid der aanklachten te betwijfelen. Zijn levensbeschrijver Blaikie — dien wij tot onzen grooten spijt alléén in deze zaak kunnen opslaan — zegt dat er een stemming van groote verontwaardiging heerscht in de brieven, welke de dokter aan deze kwestie wijdde. Het ergerde hem diep dat hij, na de hitte des daags doorstaan en de lasten des daags gedragen te hebben, dan nog beschuldigd werd van rechten te willen laten gelden op den invloed van iemand, die vergelijkenderwijze zóó weinig had uitgericht! Doch weldra kwam Livingstone's edele inborst weer boven. Liever dan een schandaal onder het oog der heidenen te verwekken, wilde hij huis en hof, met al de zorgen en al den arbeid en al het geld die hij er aan ten koste had gelegd, verlaten en met zijn jonge vrouw naar een andere plaats trekken, om daar op nieuw een huis en een school te bouwen en het volk rondom zich te verzamelen. Zijn makker