is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De „Lady Nyassa" werd weder uit elkaar genomen, en juist was men bezig een weg aan te leggen om de stukken te vervoeren langs de Murchison's vallen, toen een order van Lord Russel aankwam, waarbij de expeditie werd teruggeroepen, en tevens werd medegedeeld dat na einde December geen loon meer zou worden uitbetaald. Die terugroeping was voor Livingstone geen verrassing en zij verwonderde hem niet, hoewel het hem geducht speet, vooral omdat de Portugeezen bleven volharden met de rivieren gesloten te houden en geen vrij handelsverkeer er op toe te laten. Hij zou nu wel verplicht zijn de „Lady Nyassa" die nooit op het Nyassa-meer waarvoor zij bestemd was, dobberen zou, te verkoopen en naar ander werk uit te zien. Doch hij bleef vertrouwen op zijn God, welke nog genoeg werk te doen zou hebben voor hem, die zich tot Zijn volk mocht rekenen. De expeditie werd teruggeroepen, niet omdat de reiziger zijn zaken niet goed had gedaan, maar omdat zij de Regeering te kostbaar was geworden. Van daar dat hij de order van terug te gaan onder kalme berusting ontving, ofschoon hij lang niet malsch oordeelde over de Portugeesche Regeering, die — naar zijn oordeel — van véél de schuld had. Men moet al weder geen Engelschman zijn, om zich eenigszins de minder vriendschappelijke houding van deze Regeering tegenover het voortdringen van Engelschen te kunnen indenken, in een gebied waarop zij, 't zij dan te recht of ten onrechte, aanspraak maakten. Jammer was het dat de „Lady Nyassa" niet reeds op het