is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tfbeslissei.^ dCn dUUf e" de" tijd heeft echter defirma

§ 10.

d^^pdrachtwf der°rhpf<fnderii!e^enSpraa'< gehoorzamen aan achterwege faten * en elk oneePast g^rag jegens dezen

Ieder employé zonder onderscheid is verplicht, de personeelco ™o e« e de aanw'iz'nge ^van den personee -

betreffen P ge"' V°°r Z00ver die het reglement

Ieder employé heeft het recht tot beklag bij de firma of haar onmiddellijken vertegenwoordiger. De employés zijn verplicht

worde^fe lezen. ^ Wj de Personeelcontróle opgehangen

§ 11.

hè^e^ndnm6^ df" empl°yés ten gebruike gegeven, blijven teruggegeven wofden"13 moeten na gebrujk of bij uittreden

ontvangen!^ Verboden' in de zaak Particulier bezoek te Particuliere tóefoongesprekken zijn den employés verboden.

ss.ffiïïïirsr'is ve^p'icht•derge,iike gesprekken

S^erboden0'^ Vertoeven en luide sPreken °P ^ trappen

Handelsbedienden, welke volgens § 1 of S 3 opeeroeoen worden tot het openen of sluiten der zaak, mogen het verrichten van die gewichtige bezigheid niet weigeren; geschiedt

nlH^Ve"T * • 1S de flrma gerechtigd, het als een hardnekkige dienstweigering te beschouwen, welke onmiddellijk ontslag met zich brengt. J

§ 12.

Handelingen, in strijd met bovenstaande bepalingen en voorschriften geven de firma het recht, ingeval geen bizondere