is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fn°°oWerd,0pilie^OV^e1lden dus maar 25 % in plaats van hT ™ n', O1 blJ, dlt voorbeeld te blijven, nemen wij aan, dat 30 °'0 der algemeene onkosten op die goederen drukken; dus had de prijs liever met 60 <V0 winst berekend moeten worden dan met 40 o/c. Men heeft dus hier met verlies gehandeld. Dit voorbeeld gaat niet op voor alle goederen maar wel hoofdzakelijk voor kleedingstukken, omdat die

der modeg waardevermindering door verandering

Uit bovenstaand geval blijkt meteen duidelijk het voordeel van speciale inkoopers voor elke soort artikelen, welke zich grondige kennis van omstandigheden en verhoudingen betreffende veranderingen in fa?on, kleuren enz. kunnen eigen maken, hetgeen men van een algemeenen inkooper niet verwachten kan. Deze zal dagelijks in verlegenheid zitten en dikwijls zonder winst of soms met verlies inkoopen en dus prijzen. K

HET AANSTELLEN VAN PERSONEEL.

Ieder die een bediende engageert, moet ervan overtuigd zijn, dat de aanstelling zeer waarschijnlijk loonend zal wezen voor beide partijen. Wanneer men een verkooper engageert, moet men goed rekening houden met de bekwaamheden, die daarvoor vereischt zijn in verband met de ervaring en de warenkennis van den betreffende. Daarna moet overlegd worden, of men den aspirant-bediende op salaris zal engageeren of op salaris met provisie. Dit laatste is in de laatste jaren het meest praktische systeem gebleken, daar het den werklust en ijver van den employé verhoogt. De meeste menschen hebben een zekeren prikkel noodig, om beter en ijveriger te werken. Vele kleine zaken in Amerika vinden het noodig, een schriftelijk contract met het personeel te maken. Dit is een goede maatregel, om den bediende het gewicht zijner betrekking te doen voelen en daardoor zijn ijver aan te wakkeren. Voor de groote firma's, die in den