is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bodig is, dat men eens een blik sla op den strijd en de moeite, die de ontwikkeling van ons Chr. onderwijs gekost heeft en de opofferingen, welke de Chr. onderwijzers der oudere garde (in waarheid een «garde d'honneur") zich getroost hebben, om de kinderen onzes volks niet alleen te onderwijzen in maatschappelijke kundigheden, maar ook om ze bekend te maken met de waarheden van Gods Woord eu de lessen onzer zoo schoone vaderlandsche geschiedenis.

Hij heeft zich beijverd, alles zoo objectief en onpartijdig mogelijk voor te stellen en niet, door voorliefde of vooroordeelen op een dwaalweg gebracht, iets in een verkeerd daglicht te plaatsen. Daardoor hoopt hij, dat zijn schets in bruikbaarheid gewonnen heeft voor allen, die de school met den Bijbel begeeren, ook al staan ze niet allen op een zelfde kerkelijk standpunt.

Al heeft de schrijver waarheid beoogd in het mededeelen der feiten en tcaarheid in het beschouwen er van, toch heeft hij met dit geschrift geen wetenschappelijk, maar slechts een praktisch doel: om n.1. hen, die belang stellen in ons Chr. onderwijs, door een niet al te uitgebreid werk de gelegenheid aan te bieden, eenigszins op de hoogte te komen van den strijd en de worsteling, die dat onderwijs alreeds achter den rug heeft. Tevens is het zijn stille wensch, dat zijn arbeid ook nuttig moge wezen voor allen, die zich voor het Na-examen voorbereiden. Hij hoopt, dat hij zijn doel niet al te zeer zal hebben gemist.

De Redactie van het Christelijk Schoolblad, die zijn geschrift eerst als feuilleton heeft willen opnemen, betuigt hij zijn welgemeenden dank voor hare bereidwilligheid en haren lezers voor hunne welwillendheid, waarmede zij zijne artikelen hebben ontvangen, en ook den heeren J. Smelik Sr. te 's-Gravenhage en H. J. Emou s te Amsterdam, die de revisie van zijn werk hebben op zich willen nemen en op zoo uitnemende en nauwkeurige wijze hebben willen behartigen, meent hij te dezer plaatse zijnen dank niet te moeten onthouden.

En thans, nu zijn arbeid als een afzonderlijk boekwerkje in het licht zal verschijnen, gebiede de Heere er in milde mate Zijn onmisbaren zegen over. opdat het geschrift moge strekken tot verheerlijking van Gods Naam en tot bevordering van de zaak van het Christelijk Onderwijs.

J. Kuipek.

Schraard, Mei 1897.