is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

De Christelijke grondwet der opvoeding.

Vooral de merkwaardige Synode van Dordrecht (1618-1619) beeft door verschillende bepalingen veel goeds voor de school cot stand gebracht dat tot heden toe nog niet recht is gewaardeerd. De voorschriften der Kerkvergadering omvatten de opvoeding van den mensch, den Christen, als één geheel, dat met het kind aanvangt en, door alle trappen des levens heen voortgezet, alleen met het leven op deze wereld eindigt. Zij hebben betrekking op de huiselijke opvoeding ter Christelijke voorbereiding voor de school; op het schoolonderwijs, ter Christelijke opleiding van den leerling voor het burgerlijke en kerkelijke leven; op de catechisatie en prediking van den godsdienstleeraar, ter bevestiging van den mensch ui zijn geloof en ter voorbereiding voor de eeuwigheid. Vooral in de 17e zitting der . >node werd over het schoolwezen gehandeld en over de voorschriften, daarop betrekking hebbende. Het noodzakelijk verband tusschen huis, „■hooi, kerk en staat werd goed in 't oog gehouden en er werd bepaald : oOinlat de Christelijke jeugd van hare teedere jaren aan naarstig in ,1e fondamenten der ware religie onderwezen en met Godzaligheid vervuld moge worden: Zoo moet deze drieërlei wijze van catechiseeren waargenomen. In de huizen van de ouders, inde scholen van de schoolmeesters en in de kerken van de predikanten, ouderlingen, lezers of ziekenbezoekers. En opdat deze allen hun ambt naarsti0 „wen doen, zullen de Christelijke. Magistraten verzocht worden een zo,f heilig en noodig werk door hunne autoriteit te bevorderen; ook zullen al degenen, wien het opzicht en het bezoeken der kerken en scholen bevolen is, vermaand worden, dat zij inzonderheid over dit stuk zorg willen dragen." De overtuiging werd uitgesproken, dat niemand als schoolmeester mocht worden toegelaten, «dan die lidmaat is der Gereformeerde Kerk en versierd met getuigenis van een oprecht geloof en vroom leven en m de catechetische leer teel geoefend, - en die met onderteekening zijner hand de mnfmeen den Xederlaudschen Catechismus toestaat en heihglijk belooft, dat hij na deze wijze van catechiseeren de jongheid, hem toebetrouwd, in de fondamenten der Christelijke religie naarstig zal onderwazen. Geen van buiten leeren van onbegrepen lessen wilde de Synode t