is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnde, die niet zouden verlaten, thans achtte men dit P^edago^ een dwaasheid en, wij zagen het uit boven^aangehaalde »oorden, maatschappelijk een gevaar. Men wilde op het gebied de «chooUen ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, 11 . • ez >

en verviel daardoor in de onheilen, die men wilde ontwijken en ga den kinderen sternen voor brood. Vooral had dit plaatsin des , die van de maatschappij of van particulieren uitgingen In de open bare scholen kon het kwaad nog niet zóo spoedig wortel schieten, omdat de Herv. Kerk daar nog te veel invloed uitoefende

Op de scholen, door de departementen der maatschappij opgenc •en daarom departemenhschoUn geheeten, werden ook kinderen Uigelaten van behoeftige, doch niet bedeelde ouders, en wel om . Anderen ontvingen er het onderwijs voor minderen en d>fc beeld werd later door de stedelijke besturen nagevolgd, waardoor stads-burger- en tusschenscholen ontstonden. Ook uchtte ^

schappij feeken-instituten op en meende tevens door het Ultl°v prijzen de verbetering van het onderwijs te moeten aanmoedig •

In ons vaderland waren ondertusschen meerdere mannen op#* , die de verbetering van het onderwijs beoogden. W'j noemen l allereerst Hendrik Wester (1752-1821) geboren te in Groningen. Zijne ouders behoorden tot den Spoeden boerensUn Nadat zijn vader hem het eerste onderricht gegeven had, *errt J op *«« V jaar naar het naburige Ten Boe, ter school Op zijn 17" jaar werd hij winkelbediende te Groningen. Door zijn patroon, een leesgierig m„„, werd hij in rijn l«,l».t en met kundige en beschaafde mannen in aanraking gtbracht p zijn 20" jaar was hij genoodzaakt wegens een l.cl,aamsgebrek naar zijn ouderlijke woning weder te keeren ïsadat hij er niet lang ^ toefd had, stierf zijn leermeester te Ten Boer en de wed ^ dezen haalde Wester over, er tijdelijk het onderwijs jowt

ten. Hij deed dit op zulk een nitstekende wBze, dat h, spoeog

«en vaste aanstelling kreeg. De verbeteringen, die luj in de poogde aan te brengen, vielen evenwel niet in ieders smaak, de predikant, Egb. v. Eerde, stond hem trouw in alles Reeds in 1780 gaf hij eenige schoolboekjes nlt»Leidefnk wijzigde spelmethode volgde en de oefeningen oi e ij' ' r ^ deed opklimmen. Ook schreef hij werkjes ter verbetering schoolgezang en gebed. In 1784 werd luj tot onderwijzer te