is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en onderwijzer te worden. In 1803 behaalde hij door ijzeren inspanning een akte van algemeene toelating. Tan 1804—1807 was hij tweede onderwijzer aan een der stadsarmenscholen te Amsterdam. In 1807 werd hij hoofdonderwijzer aan een dergelijke school te Amsterdam. Cu vier en Noël, de beide Fransehe geleerden, maakten in hun rapport van Anslijns school de uitstekendste vermelding. Koning Willem I betoonde hem zijne bijzondere tevredenheid door hem Uilkens' Volmaaktheden van den Schepper in Zijne schepselen en llugo Blair's Lessen over de Redekunst ten geschenke te geven. Gezondheids- en andere redenen drongen hem in 1819 zijne betrekking te verlaten en huisonderwijzer te worden. Van toen af begon hij een vlijtig en gelukkig beoefenaar der natuurlijke historie te worden. Hijzonder verdienstelijk maakte hij zich door zijne verbeterde spelmethode, waarbij hij den natuurlijken klank der letters teu grondslag legde, zoodat het lezen ten spoedigste aan de hand van het spellen plaats had. Lang nog werd in vele scholen aan Anslijn's spelmethode de voorkeur gegeven boven de leesleerwijze van Prinsen. — "Voor de school schreef Anslijn het bekende werkje De Brave Hendrik•, naar hij meende, zijn meesterstuk. In het Nijmeegsche Schoolblad voor Christelijk onderwijs van Oct. 1845 werd het evenwel aan een geduchte critiek onderworpen. De Afd. Utrecht van het Xed. )nderwijzersgenootschap antwoordde daarop in de brochure De Brave Hendrik verdedigd. In het N". van Jan. 184G van het Nqmeegpch Schoolblad mengde ook Dr. Beets zich in het debat. Verder schreef Anslijn: Raadgevingen en onderrichtingen, en was hij de eerste, die de logische ontleding tot grondslag van het taalonderricht in de scholen legde en op woord- en zinsverklaring bij het leesonderricht aandrong. Hij vertaalde I)olz' Aanleiding ter vervaardiging van schriftelijke opstellen, gaf een verbeterde uitgave van Brunt's rekenboekjes uit, schreef eeue Aanleiding tot het rekenen uit het lwofd, verder Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, Karakterschetsen uit de Vaderlandsche en Algemeene geschiedenis, een Leven van -Jezus, enz. -en verspreidde door al deze geschriften veel denkljeelden van Pestalozzi omtrent het onderwijs. Zijn laatste levensdagen bracht hij door bij zijn zoon P. Anslijn, Hoofdonderwijzer aan het fundatiehuis te

Alkmaar. t . ...

Pieter Johannes Prinsen (1777—1854) werd geboren te Stolwijk {Z.-Holland). Na reeds vroeg, hoewel goed onderlegd zijnde, de school