is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daaraan voorafgaande was de Diaconieschool der Luth. gein. gesloten geworden, zoodat liet onderwjjs door langdurigen stilstand geen schade leed.

Het verzoek van het Bestuur was ondertussehen den llden Nov. 1842 van de hand gewezen. Men diende daarna een tweede verzoekschrift in, thans bij de Gedeputeerde Staten. Het antwoord daarop bleef uit, zoodat men een nader request opzond, ter toelichting van het eerste. Weder kwam er evenwel eenc afwijzende beschikking met de raadselachtige bijvoeging «zooals het.liggende was.' Nogmaals wendde men zich tot de Stedelijke autoriteiten, maar ook nu weer te vergeefs. Voor de derde maal klopte men nu bij de Gedep. S. aan en men verklaarde tevens, dat men gaarne alle verlangde inlichtingen wilde geven en «dat de school uitsluitend bestemd was voor de kinderen der oprichters en der medeonderteekenaren. De ouders n. 1., die de school verlangden, hadden hunne namen bij die der re<iuestanten gevoegd. Vooral door toedoen van liet lid der Ged. S., Mr. J. Baron Mackay, kwam eindelijk den 2den Sept. 1X44 de gevraagde vergunning.

Nog éene zwarigheid moest evenwel overwonnen worden. Volgens de wet van 1806 moest er een vergelijkend examen plaats hebben van de mogelijke sollicitanten naar de hoofdonderwijzersbetrekking der school. Het Bestuur begreep wel, dat Buvink, oud als hij was, bij dergelijk onderzoek niet no. één zou wezen en daar het te veel \ erplichtingen aan hein had, om hem de plaats voor een ander te doen ruimen, vroeg het autorisatie aan den minister, om hem zonder vergelijkend examen te mogen aanstellen. Na vijf maanden werd op dit

verzoek gunstig beschikt.

Zoo kon dan de heer Buvink gerust zijn arbeid voortzetten. In zijn werk werd hij bijgestaan door den heer Muntingh, een bekwaam en verdienstelijk onderwijzer van den 2en rang, die ook debevoegdheid had, les te geven in 't Fransch, Duitsch en Engelsch. Men onderwees naar de methode van den heer (iehne, waarvan een dagelijksch bestanddeel uitmaakte het behandelen van een deel der Bijb. Geschiedenis, het gebruik van den Bijbel zelf, liet beginnen en eindigen met gebed en dankzegging en het laten zingen van < hristelijke liederen.