is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Asch van Wijck en J. A. E. Siuion Thomas. Het reglement werd op de eerste algemeene vergadering vastgesteld en bij K. Besluit van 12 Jan. 1864 werd de vereeniging als rechtspersoon erkend. Zóó kwam de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs tot stand, waarvan met recht Feringa als de vader en Groen als de ziel wordt genoemd. De Vereeniging in het belang der Inwendige Zending hield den 24 April 1861 op te bestaan. Slechts korten tijd overleefde dus de moeder de geboorte van haar kind. Het belangrijk doel van haar kortstondig leven was echter bereikt: zij was nl. het middel geweest, waardoor op het terrein der Chr. School de Christelijke vrienden, op enkele uitzonderingen na, weder waren te zamen gebracht.

I)e nieuwe vereeniging was het gevolg van de ontchristelijking der openbare school. Men had in 1856 in het belang van alle gezindten de afzonderlijke school, voor de Israëlieten reeds aanwezig, ook voor de li.-Katholieken en voor de Protestanten gevraagd. Gevraagd, ja, maar zonderling was in 1857 het antwoord. Xiet de Roomschgezinde werd van den Protestant gescheiden; neen, de Israëliet werd bij den Protestant gevoegd.

Tegen deze handelwijze was de Vereeniging een levendig protest. Zij wilde geven, wat de openbare school niet meer kon schenken, nl. christelijk-nationaal schoolonderwijs.

Art. 1 van haar reglement luidde: »De Vereeniging, gegrond op de onveranderlijke waarheden, wier levenskracht zich in het tijdperk der Reformatie ook hier te lande voor Kerk en School met zegenrijken luister geopenbaard heeft, is gewijd aan de bevordering van Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs en gaat daarbij van de volgende hoofdgedachten uit:

y>a. De inrichting der openbare school voor Roomschgezinde en Protestant, voor Israëliet en Christen, gelijk de Wet van 13 Aug. 1857 (Art. 16 en 23) ze voorschrijft, is voor de behoeften vaneene Christelijke natie, en althans van den Protestantschen Christen, geheel onvoldoende.

y>b. Zondags- en Bijbelsche leerscholen, hoe wenschelijk ook, kunnen niet anders dan een tijdelijk en gebrekkig hulpmiddel zijn.

»r. Geen wezenlijk redmiddel dan in de bijzondere school, gelijk ze burgerlijk en godsdienstig onderwijs samen omvat.

td. Verplichting van elke Christelijke, en dns ook van de Hervormde Kerk, om hierin te voorzien.