is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van groot nat zijn, — als cursus van geschiedenis is het onvoldoende, ja werkt niet zelden mede, om onjuiste inzichten en verkeerde begrippen voort te planten.

»Die overtuiging deed mij het plan opvatten, om, op nader te bepalen plaats en tijd, een cursus over de geschiedenis van Israël te openen, uitsluitend voor hulponderwijzers en kweekelingen, indien bij deze genoegzame belangstelling voor zulk onderwijs blijkt te zijn."

Wij zien hieruit, dat de moderne ongeloofspredikers gaarne hunne wijsheid gratis ten beste wilden geven, om de H. Schrift in het oog van het openbaar onderwijzend personeel zijn heilig en bovennatuurlijk karakter te ontrooven. 't Was een zaak van belang, dat de verhalen des Bijbels »natuurlijk" werden voorgesteld en immers, daar moest wat voor gedaan worden. —

HOOFDSTUK XXXIII.

De Vereen, v. Chr. Nat. Schoolonderw. en de bezwaren, er tegen ingebracht. — Den Haag. — De „Afgescheidenen".

Aangaande art. 1 van het reglement schreef Groen: »Door onveranderlijke waarheden wordt niet verstaan de letter der kerkformulieren, maar de belijdenis der martelaren." — Hij beleed: tEr is een Christendom boven geloofsverdeeldheid, waarvan de belijdenis van elke Christelijke Kerk eene straal is en dat het Kruis tot middelpunt heeft." Dat Christendom was volgens hem de basis van »Chr. Nationaal", doch hij waarschuwde tevens: i>Het Christendom boven geloofsverdeeldheid, door Thorbecke aanbevolen en thans aan de orde van den dag (een dor en droog Dëisnie, de godsdienst van rede en natuur), is tegen het Christendom, als tegen de gevaarlijkste der bijgeloovigc onwaarheden, gekant". (Zie Berichten der Vereen, v. Chr. Nat. Schoolonderw. I. 18G4. BIz. 308.)

»Hier", zoo getuigde Groen van de jeugdige Vereeniging, »ontmoeten zich, om aan Christelijke volksopvoeding getrouw te zijn, Hervormden, Lutherschen, Remonstranten, Doopsgezinden; hier geven zich leden van het Hervormd Kerkgenootschap en Afgescheidenen, vrienden der Confessioneele en der Ethiseh-irenische richting de hand.