is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

splitsing). Aan de gemeentebesturen moest het recht toegekend worden om, bleek daartoe de wenschelijkheid, de openbare scholen te splitsen in scholen voor kinderen uit Protestantsche, in scholen voor kinderen uit Roomsch-Katholieke, en in scholen voor kinderen uit Joodsche gezinnen. Aan deze drie categoriën van scholen kon dan nog een vierde categorie worden toegevoegd, waar kinderen van neutralisten neutraal onderwijs konden ontvangen. Deze voorgestelde splitsing moest echter facultatief, nooit gedwongen zijn, zoodat, bijaldien de bevolkiug aan ééne neutrale of confessioneele school de voorkeur gaf, de mogelijkheid daartoe bestaan bleef.

2". dInstandhouding van de neutrale openbare school als regel, met subsidiëering van bijzondere scholen, onverschillig of deze al dan niet een neutraal karakter dragen." (Subsidiestelsel). Door dit stelsel zou de regeering de verrijzing van particuliere scholen niet meer met leede oogen aanzien, maar deze aanmoedigen en steunen.

3". »Uitkeering aan de gezamenlijke bijzondere scholen van de kosten, die zij aan de gemeentebesturen uitsparen." (Restitutiestelsel).

De bijzondere scholen sparen, door haar bestaan, aan de gemeentebesturen een zekere som nit, welke volgens dit stelsel, na afloop van elk schooljaar, voor het particulier onderwijs moest worden beschikbaar gesteld. De kosten zouden dan niet hooger loopen, dan wanneer er geen bijzondere scholen waren.

4". »Schoolgeldheffing tot den kostenden prijs op alle openbare scholen voor alle kinderen, gepaard met subventie aan alle ouders, die niet of slechts ten deele de schoolopvoeding van hun kinderen bekostigen kunnen, onverschillig of zij voor hun kinderen aan de openbare of aan de bijzondere school voorkeur geven " (Subventiestelsel).

Indien ieder kind 's jaars 25 a 30 gld. aan onderwijs kostte, zouden de ouders, die het doen konden, jaarlijks ook voor elk hunner kinderen zooveel aan schoolgeld moeten betalen. Bleken de ouders daartoe onmachtig, of slechts ten deele bij machte, dan moest de regeering dat schoolgeld voor hen betalen of het ontbrekende bijpassen.

5". »Toekenning aan gemeenten van meerdere vrijheid, om het lager onderwijs naar de locale behoefte in te richten.'" (Stelsel van gemeentelijke autonomie).

6°. »Bezoldiging uit 's Rijks schatkist van alle onderwijzers in werkelijke» dienst met het door de wet te bepalen minimum." (Stelsel van salariëering). Dit stelsel was slechts genoemd ter wille der volledig-