is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen." Het Unierapport wil den draad, in 1889 opgezet, weder opvatten en daaraan voortspinnen. Wat in 1880 werd begonnen, wil het voltooid zien.

Op Donderdag 27 December 1804 werd te Utrecht eene Paedagogische Vereeniging opgericht, die zich ten doel stelt: de studie te bevorderen van de paedagogiek en hare hulpwetenschappen naar de beginselen van Gods Woord. Als middelen, die zij wenscht aan te wenden ter bereiking van het voorgestelde doel, gaf zij aan : '1 houden van vergaderingen ter bespreking van paedagogische onderwerpen, het vormen van een paedagogische bibliotheek, het steunen van paedagogische tijdschriften en van de uitgave van paedagogische werken. Lid kunnen worden : onderwijzers en onderwijzeressen en alle andere belangstellenden in de opvoeding der jeugd, die ook daarin Jezus Christus erkennen als den weg, de waarheid en het leven.

De Yereeniging wilde zich niet voorbarig met den naam Christelijk tooien: uit hare goede vruchten moest haar Christelijke zin blijken.

Voorzeker voorziet deze vereeniging in eene bestaande behoefte. Er moet goede theorie komen der opvoedkunde. Het tegenwoordig onderwijs is krank : het gaat gebukt onder den vloek van het moderne leven, onder het intellectualisme. De hedendaagsche richting vraagt alleen naar het: »Wat weet ge ?" Ze vormt geen menschen, maar encgclopaedieën met grooter of kleiner inhoud. De paedagogische theorie, d. i. het geheel der theorema's op opvoedkundig gebied of der paedagogische waarheden, die geen bewijs behoeven, moet weer uitgaan van de beginselen der H. Schrift, want alleen in Jezus Christus is genezing voor de kwalen van ons tegenwoordig onderwijs. Op vele punten echter raakt de opvoedkunde aan de theologie en de wijsbegeerte. Dat dan onze geloovige geleerden het goud mogen delven en stempelen, opdat de onderwijzers het in omloop kunnen brengen. Uitgaande van deze gedachten, zal deze Vereeniging veel goeds tot stand kunnen brengen.

Den ltï April 1805 vergaderde de Vereeniging weder en stelde toen een huishoudelijk reglement vast, terwijl tevens een Bestuur werd verkozen.

Den 29 Dec. '94 te Schiedam en 9 Febr. '95 te Rotterdam vergaderden eenige Christelijke onderwijzers, die de Pensioneering tot een onderwerp van ernstige bespreking maakten. Het gevolg van