is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze gedachtenwisseling was, dat een voorloopig Comité gevormd werd tot stichting van een Pensioenfonds voor Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland, met A. Kloosterman tot Voorz., Z. de Beyl tot lctl Secr., H. Scholtens Kz. tot 2en Secr. en R. Smits tot Penningm. Op eene algemeene vergadering, in de daaropvolgende Pinksterweek gehouden, stelde men Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Pensioenfonds vast.

HOOFDSTUK LXXXI.

Bezwaren tegen het „Unierapport." — Klaas de Beyl. — Huibertus Johannes Lemkes.

Het Unierapport van 16 April 1895 bleek al spoedig een twistappel te zijn onder de vrienden van het Christelijk Onderwijs. In het najaar van 1896 wendden de heeren Dr. J. Woltjer c. s. zich tot het Hoofdbestuur van de Unie met eenige bedenkingen tegen dat rapport, welke bedenkingen zij in Februari 1897, op verzoek, nader toelichtten. Zoowel betreffende het woord bijdrage als ten opzichte der schoolbelasting was h. i. een verschil van opvatting gebleken, dat tot onjuiste beoordeeling aanleiding moest geven. De bezwaren tegen het Unierapport van Dr. J. Woltjer, c. a. waren de volgende:

1". In de eerste plaats wordt er h. i. in afgeweken van den regel, die tot dusver als een beginsel gold: »Wie daartoe in staat is, bekostigc zelf het onderwijs zijner kinderen; wie het niet geheel kan, betale zooveel als in zijn vermogen is.

2". Meenden zij, dat het stelsel van het Unierapport ligt in de richting van de beginselen der socialisten.

3". Vreesden zij, dat, wanneer het stelsel van het Unierapport tot wet werd verheven, de kiem in den grond gelegd zou zijn van eene plant, die, bij het opwassen, het zedelijk besef en de vrijheid der burgers op het gebied van het onderwijs zou verstikken.

3". Eindelijk duchtten zij, dat door de centralisatie de kosten van het lager onderwijs zouden worden opgedreven.

Hunne slotsom was derhalve, dat de in het rapport voorgestelde regeling van het lager onderwijs

1°. de kosten enorm zal opdrijven ;

2". de vrijheid van het Christelijk onderwijs op den duur in ge-