is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreid, normaal lessen worden gegeven. Te 's-Gravenhage werden de normaallessen in lH8(ï uitgebreid en is daaruit eene nieuwe kweekschool verrezen, die in korten tijd tot grooten bloei kwam. De grondslag der Vereeniging, die luiar in het leven riep, is die v*m de Vereeniging voor Chr. Nat. Schoolond. Tot directeur werd aangesteld de heer J. D. de Visser Smits, zoon van den vroeg ontslaan hoofdonderwijzer I). de Visser Smits (zie bl. 01 en lfiH).

Eene afspiegeling van den bloei van het Christelijk onderwijs is voorzeker de Vereeniging van Christelijke onder u-ijzers en onderwijzeressen in Nederland, die, met een zeer klein aantal leden in 1854 begonnen, thans reeds ruim 1400 leden telt, 10 donateurs en .57 afdeelingen en het Correspondentieblad tot haar orgaan heeft.

Misschien mag in dit verband ook gewag gemaakt worden van eene poging, om in een Honds- of Vereenigingslied de gemeeuschapjtelijke gedachte, die de Christelijke onderwijzers bezielen moet, onder woord en klank te brengen. De heer .J. F. Vergouwen heeft dat l»eproefd en de heer J. C. de Puv heeft bij de woorden de muziek gesteld. Er klinkt een toon in, die uitdrukking geeft aan het vurig verlangen naar eendracht en samenwerking. En als zoodanig — niet wellicht als onverbeterlijke, maar stellig welgemeende uitdrukking van ons eenparig streven — vinde dit lied dan ook eene plaats in onze geschiedenis.

»Een van hart, van ziel, van zinnen,

Saamgesnoerd door éénen band,

Werken wij, één doel voor oogen,

Tot geluk van 't Vaderland.

Hooger liefde bindt ons samen;

Hooger wijsheid licht ons voor;

's Heeren Geest vervult ons 't harte;

's Heeren Woord wijst ons het spoor.

't Kroost der vaderen te wijzen

Op den Heer, die allen noodt,

Die Zijn liefde, Zijn genade

Vriendlijk biedt aan klein en groot,

Is onz' arbeid, onze roeping,

En van onzen plicht bewust,

Krengen wij de Blijde Boodschap Eiken dag met nieuwen lust.