is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van prostituées was eenigermate gelijk aan die onzer tooneelen café-concert-nimphen, koristen en figuranten der balletten, opera's en tooverstukken. Zij stonden hare gunsten gemaklijk af aan hen, die haar een behoorlijken voorslag konden doen, maar zij waren geen alledaagsche prostituées, ofschoon zij zich na afloop der maaltijden dikwijls in veiling deden brengen.

De Auletriden bezaten een onvergelijkelijke kunst om hartstocht en wellustige begeerten in te boezemen door de wulpsche aria's harer muziek, de pose in haar dans en de uitdrukking harer gelaatstrekken; maar nog grooter was haar talent de zinnen op te wekken door haar liefkoozingen en kussen. Zij genoten ook een groot succes bij de Grieken, die door hun gestel geneigd zijn tot de uitersten van den wellust.

Vele oude Grieksche geschiedschrijvers, Theopompus, de Cos en Epicratus hebben over de Auletriden geschreven. P. Dufour heeft van hen eenige belangrijke passages weergegeven, waaruit men kan opmaken, dat de hartstocht der Atheners voor deze vrouwen van het eene einde van Griekenland tot het andere zijn toppunt bereikte. Wij zien, dat zij over het algemeen hartelijker liefhadden en minder inhalig waren dan de andere lichtekooien. Maar, zij verwekten zooveel geestdrift door haar wulpsche muziek, dat de gasten zich van hun ringen en sieraden ontdeden, om ze haar aan te bieden. Een bekwame fluitspeelster had aan haar beide handen niet genoeg, om al de giften aan te nemen, die men haar op een feest aanbood, waar zij door haar muziek de hoofden op hol had gebracht. Op zekere maaltijden schoot al het gouden en zilveren tafelgereedschap er bij in, en telkens dat de fluitspeelster bedwelmender tonen wist te ontlokken, de danseres passen en gebaren maakte, die nog scherper geteekend waren, volgde een regen van bloemen,