is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Magalostrates. Zij was een aanhangster der erotische wijsbegeerte van Alcman, een dichter, die Homerus voorafging, en die door zijn erotische uitspattingen eene ziekte opliep, waaraan hij stierf.

L e o n t i u m. Atheensche hetaire, leerling en maïtres van Epicures, opmerkenswaardig door de sierlijkheid van haar stijl; zij boezemde eens hevigen hartstocht in aan den dichter Hermasianax en onderhield een levendigen pennestrijd met den wijsgeer Theophrastus.

T h a ï s. Hetaire van Athene, zij slaagde erin, toen Alexander in deze stad kwam; hem door haar schoonheid te ketenen en volgde hem tot in Azië. Zij nam deel aan de zwelgpartij, waarbij zij de overwinnaar Persepolis liet verbranden. Zij werd daarna de maitres van Ptolemeüs, die koning van Egypte werd. Deze verhief haar onder zijn wettige vrouwen en had drie kinderen bij haar.

B a c c h i s. Deze trouwe minnares van den redenaar Hyperides was bekend door haar belangeloosheid en de goedheid van haar hart. Men noemde haar de goede Bacchis; Hyperides schreef, dat zij den naam van courtisane geadeld had.

T e o d e t e. Zij beminde Alcibiades teeder, en bewees zeer vroom de laatste eer aan den beroemden generaal van Athene.

Gr 1 y c è r e. Zij verkreeg van Menander, de prins van het nieuwe tooneelspel, dat hij de comedie, die hij te harer eere gemaakt had, op de lijst van zijn geliefkoosde stukken plaatste. Zij zeide dikwijls: „Ik ben liever de koningin van Menander dan van Tarsus, * eene stad, die zij bewoonde, toen zij door den gouverneur van de Aziatische provinciën koninklijk onderhouden werd.