is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philon, platonisch wijsgeer heeft, na over de wetten van Mozes op de hoererij gesproken te hebben, een zeer nauwkeurige leer der ziekte-kenteekenen van den pederast beschreven, die recht heeft ook in de geschiedenis der prostitutie opgenomen te worden. Hij zegt:

„Een ander kwaad, grooter dan ik zooeven aangeduid heb, is de staten binnengeloopen, te weten de peredastie. Vroeger was het bijna een schande dit woord uit te spreken; heden is het bijna een eer niet alleen voor hen, die er zich aan overgeven, maar voor hen zelf, die men zegt door de aarsverzakking aangetast te zijn; deze ziekte doet bij hen nochtans eiken trek van manlijkheid verdwijnen en verwijft hen op het ergst. Om hun doel te bereiken vlechten en maken zij hun haar op; zij blanketten zich en tinten het gelaat met loodwit, rood en andere dergelijke dingen; zij parfumeeren zich met welriekende oliën, (want aan reukwerken hebben zij de grootste behoefte); veel aan zichtbare weelde hechtende, zijn zij niet beschaamd, zich kunstmatig in vrouwen te veranderen. Men moet streng tegen hen zijn, indien men de wet der natuur wil gehoorzamen; men moet hun geen dag laten leven, zelfs geen uur, want zij zijn niet alleen een schande voor zich zelf, maar ook voor hun famielje, hun vaderland en zelfs voor de geheele menschheid.

„De pederast moet deze straf ondergaan, omdat hij een tegennatuurlijk genot zoekt, en omdat hij van zijn kant niet bijdraagt aan de vermeerdering der bevolking, want hij' vernietigt in zich zelf de macht om voort te telen en hij verbreidt twee der grootste ondeugden: de onmacht en de verwijfdheid ; hij schikt de jonge mannen op als vrouwen en verslapt de mannen in den bloei des levens, in plaats van hen aan te moedigen kracht en energie te verkrijgen. Kortom,