is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rius ter wille, wat de voornaamste oorzaak van de verheffing van zijn vader was: hij behield daarvan den bijnaam van Spintria, die door Tiberius uitgevonden was om de monsteraehtigste ontucht uit te drukken.

Zijn regeering was die der tooneelspelers, der koetsiers en vooral van Asiaticus, den vrijgemaakten slaaf. Hij was aan Vitellius sedert zijn prilste jeugd verbonden geweest door wederzijdschen ontuchtigen omgang. Hunc adolescentulem mutua libidine constupratum. Hij verliet hem eens uit walging. Vitellius vindt hem te Pouzolles terug, doet hem gevangen zetten, bevrijdde hem weder en kreeg opnieuw genegenheid voor hem. Keizer geworden, gaf hij hem openlijk aan tafel den gouden ring der ridders.

C o m m o d i u s. Hij was even wellustig, even schandelijk als Caligula en Nero. De geschiedschrijver Lampridius heeft van hem geschreven „dat hij schaamteloos, ondeugend, wreed, wellustig was en dat hij tot zelfs zijn mond bezoedelde: Turpis, improbus, crudelis, libidinosus, ore quoque pollutus, constupratus fuit." Hij maakte van zijn paleis een huis van ontucht; hij lokte er de schoonste en jongste vrouwen, als slavinnen aan het lupanar verbonden, om aan zijn vuilste grillen te voldoen. Popinas et ganeas in palatinis semper cedibus fecit; midiercuktb farmae scUiorns, ut prostibula manctpia lupanarium, ad ludibrium pudicitiae contraxit. Hij leefde met tooneelspelers en publieke vrouwen; hij bezocht bordeelen en als gesnedene verkleed, ging hij in de cellen water en ververschingen brengen.

Op den wagen, waarmede hij zijn intocht in Rome deed, had hij zijn begunstigden schandjongen, den walgelijken Anterus, bij zich, aan wien hij de vuilste liefkoozingen gaf. Met hem was hij gewoon een gedeelte van den nacht in

14