is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ontuchtige plechtigheden en van den afschuwelijken eeredienst lezen, waarvan de priesters der Assyrische godin de leiding hadden. Men beval er het grootste geheim aan, evenals in de mysteriën van Priapus. Quartilla, in Petronius, bidt aanhoudend de getuigen van haar ontucht trouw te blijven aan het diepste zwijgen. Die onverzadelijke lichtmissen hadden, terwijl zij zich als gevallen vrouwen prostitueerden, de stoutmoedigheid het altaar van dien god te kussen en hem hun schanddaden te wijden:

Non te movere lumbos in crocotula Prensis videbo altaribus.

In een ander werk van H. d'Harcanville (l) kunnen wij ons rekenschap geven van de bandelooze prostitutie dei mannen en vrouwen te Rome onder de regeering der Cesars. Het is vooral op de matronen, dat de nasporingen van den schrijver betrekking hebben, die gedurende zijn vei blijf te Rome al de archeologische cabinetten en Oostersche verzamelingen van medailles en gegraveerde steenen heeft kunnen bezoeken. Indien men niet voor authentieke stukken, voor zinnebeeldige gedenkstukken der geschiedenis stond, die niet, evenals de geschreven monumenten, aan besprekingen en critiek van allerlei aard ondeiworpen kunnen zijn, zou de werkzaamste verbeeldingskracht weigeren dergelijke tooneelen van ontucht en prostitutie te ontwerpen.

De platen van het werk van d'Harcanville doorloopende, kan men geen oogenblik in twijfel trekken, dat de prostitutie der vrouwen van de Romeinsche aristocratie alle grenzen overschreed.

(1) Monuments privés de la vie des douze Césars. Caprie chez Sabellus in 4°. 1784.