Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

westhelft van Utrecht, evenals het Eem-mondingsgebied, is polderland.

De aanwezigheid van breede strooken rivierklei langs de oevers van den Krommen en den Ouden Rijn bewijst, dat zij vroeger, toen ze nog werkelijke Rijnarmen en dus rivieren waren, veel meer hadden te beteekenen. De Rijndijk loopt bij Wijkbij-Duurstede op den noordoever door; langs een duikersluis laat men, zoo noodig, water uit den Rijn in den Krommen Rijn stroomen. De Vecht loost bij Muiden het water van de omgelegen polders, van den Krommen en den Vaartschen Rijn, alsook van het oostelijk deel van den Ouden Rijn, op de Zuiderzee. De Hollandsche IJsel is even boven Gouda zoowel als bij de Lek afgesloten; dit deel loost op het stuk beneden Gouda dat een open rivier is. De Eem, uit de vereeniging van verschillende Veluvvsche watertjes ontstaan, is van Amersfoort af, waar een afsluiting is, een vrij afstroomend, voor kleine schepen bevaarbaar water. Het Merwedekanaal loopt van het afgesloten IJ ten O. van Amsterdam tot de Lek ten W. van Vreeswijk en verder door het Zederikkanaal naar Gorkum.

Op de laagvenen en op de zeeklei van het Lemland worden veeteelt en hooibouw uitgeoefend. De rivierklei is voor landbouw, veeteelt en ooftbouw in gebruik. Op de Lek zalmvisscherij.

Voor het binnenlandsch verkeer is de hoofdstad Utrecht (117), kruispunt van spoorwegen, een belangrijk middelpunt; veel industrie; Munt; veeartsenijschool. Over de Bilt (Meteorologisch Instituut) leidt de tram langs de villadorpen Zeist (stichting der Moravische broeders), Rijzenburg (aartsbisschoppelijk seminarium), Driebergen, Doorn, Amerongen, alle op de westelijke helling van den heuvelrug gelegen, naar Renen, evenals \V ij k-b ij-D u u rstede een oud stadje. Amersfoort (23) heeft weverij. Soest (Soestdijk) en Haam liggen aan de fraaie Gooische bosschen, Maarsen, H reukelen, X i eu wersl u is, L oen en, Vreeland langs de mooie, stille Vecht. Vreeswijk heeft

Sluiten