Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neumann.

Maar met den vorm van het recht, Majesteit, is het heel anders. Die kan ieder weten. Want daarvoor zyn er de advocaten, om de burgers in te lichten.

De Koning.

Zoo iets zei die roofridder ook, toen de Keizer hem verweet, dat hy een ongeluk was voor de landstreek. Hy had namelyk op een afstand zyn hofmeester geplaatst, en die zei aan de menschen de antwoorden. Het geld, dat zy vroeger betaalden voor het niet-raden, betaalden zy nu aan den hofmeester voor zyn advies.

(Kleine pauze. Dan tot Neumann:)

En dus de rechtbank te Küstrin,

(De volgende zinsnede ironisch.)

waarvan ik de eer heb den president voor my te zien,

(Gewoon sprekend.)

heeft het Arnold ook tegenVon Gersdorf laten verliezen.

Neumann.

(Onnoozel gewichtig doende.)

Ja, Majesteit! Nadat de heer Heucking en ik ieder afzonderlyk ons rapport aan Uw Majesteit hadden ingediend, en nadat Uw Majesteit vervolgens aan de rechtbank bevolen had, de zaak te beëindigen...

De Koning.

Naar recht en billykheid te beëindigen.

Neumann.

Nadat ons derhalve bevolen was, naar recht en billykheid de zaak te beëindigen, hebben wy ons vonnis geveld. Arnold is daarby in het gelyk gesteld, wat

Sluiten