Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die gekomen waren om Samalangan te onderwerpen, geheel in de pan gehakt waren. Het gevolg van dit verhaal was, dat men hier en daar den opstand weder voorbereidde, zoodat grootere en kleinere troepen op de grenzen van Samalangan gereed stonden om den Vorst, hun ouden vriend, weer hulp te bieden.

Toen de eerste troepen zouden landen, had Van der Heijden last gegeven, dat men een bode moest afzenden naar den Vorst van Samalangan, om dezen tot onderwerping te bewegen. Natuurlijk was reeds vooruit te bepalen welk antwoord zou worden medegebracht. De Vorst zou ouder gewoonte de onderhandelingen rekken om tijd te winnen, en eindigen met te weigeren. Dit had Van der Heijden ook begrepen, maar hij wilde toch de vormen in acht nemen, en had alleen erbij gelast, dat van uitstellen of rekken der onderhandelingen geen sprake mocht zijn. Toen nu Van der Heijden zelf aan wal was, en door de geringere branding behalve de laatste manschappen ook nog twee kanonnen en de benoodigdheden het schip hadden kunnen verlaten, werden de onderhandelingen met den Vorst onmiddellijk afgebroken, en alles in gereedheid gebracht om het lang gewenschte doel te bereiken.

Zoo stond dus Van der Heijden gereed het werk aan te vangen, dat hem reeds zoo lang dringend

Sluiten