Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor Tak de beste. Wie Tak 's nachts niet gekend heeft, heeft nooit het kostelijke van zijn omgang gehad. Want in die nachtgesprekken was zijn geest het levendigst en het fijnst en zijn gemoed het warmst. Men noemde Tak sarcastisch

en scherp. Hij kon het wel wezen. Maar er is geen sarcasme waar niet diep wordt gevoeld. Het sarcasme van Tak sproot uit een groote weekhartigheid. Doch van die nachtgesprekken is me niet één zoo sterk bijgebleven als het eerste, toen van achter dien sceptischen, in dien tijd lichtelijk cynischen man, op eens de teere mensch naar voren trad, de gevoelige lijder van menschenwee, doch die bezig was te groeien tot geloover in de menschheid, in haar toekomst; de zoeker, die toen nog langen tijd zoeker zou blijven, naar aanspraak op levensvreugd.

In 1883 kwam Tak dus in Amsterdam aan het dagblad „De Amsterdammer". In 1885 werd hij secretaris van het Bestuur der Liberale Unie. Zijn nauwste bekenden zijn op dat oogenblik en sedert eenigszins verwonderd geweest dat hij van deze organisatie, die toch toen reeds zoo weinig eenheid van willen als uitgangspunt van krachtig optreden vertoonde, nog zoo veel verwachtingen had, dat hij haar een deel van zijn werkkracht ging geven. Hij heeft van deze dingen zelf in „De Kroniek" rekenschap gegeven, in het artikel „Pro Domo" in dezen bundel opgenomen.

Korten tijd later, in 1887, vinden wij hem onder de oprichters van de kiesvereeniging „Amsterdam", de vereeniging der jong-radicalen, die in de eerstvolgende jaren in de Amsterdamsche politiek niet enkel beroering doch heel wat frisch leven gaat brengen. Het begin van de beweging, die tijdens haar bestaan en nog later door de diverse concessionarissen van gas, water enz. en de haar bevriende pers, naar verdienste, ook wel in verhouding tot de verdiensten, is gevloekt. Tak was onder de oprichters der kiesvereeniging. Een bijeenkomst waar een voorloopig bestuur werd aangewezen, werd op Tak's kamers gehouden. Doch Tak was niet onder die bestuurders. Ook hier weder meer suggestie dan actie. Veel

Sluiten