Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aansporen tot optreden, veel weloverwogen raad, veel hulp telkens wanneer die wordt gevraagd, dat alles gaf Tak. Maar zijn zoete vrijheid om den loop der dingen bespiegelend aan te zien, althans van grooter afstand dan een bestuurder der vereeniging het zou vermogen, de gekoesterde eigen positie in zijn eigen hoekje, wilde hij toch liever behouden.

Maar Tak's bespiegelen was nog niet op zijn hoogtepunt. In 1890 was „de Amsterdammer" tot een klein blaadje ingekrompen. Er was voor Taks werk daar geen plaats meer. Hij ging toen naar Bussufn en bleef er tot 1893. Dat was de tijd dat hij zich ver hield van alle gewoel. De vorming zijner meeningen nog zorgvuldiger ging voorbereiden dan hij reeds placht, de zich vormende meeningen nog ruimer gelegenheid bood om goed te bezinken. Het was de tijd van zijn allerbeste opstellen over „Nederlandsche Politiek" in de Nieuwe Gids. (Het laatste komt voor in de October-afl. van 1893). Er kwam in die Nieuwe Gidsartikelen reeds nu en dan de overtuiging dat de toekomst was aan de sociaal-democratie. Het laatste gedeelte van het opstel in de aflevering van Maart 1893(bladz. 383—387) is in dit opzicht merkwaardig. Evenals het slot van zijn artikel in de Augustus-aflevering 1891. (blz. 490—494). Tak vertelt in dit artikel van zijn bijwonen, als belangstellend toeschouwer, van de grootsche Meimeeting op 3 Mei te Leeuwarden gehouden. Daarna had hij onder leiding van den heer van Zinderen Bakker een tocht van eenige dagen gemaakt in de Friesche venen, in het toevallige gezelschap van den Franschen journalist Duc Quercy.

Hij had er de plaghutten gezien in Hoornsterzwaag en Jubbega. Hij geeft een in zijn kortheid dieproerend verhaal van de bewoners en hun leven, en eindigt dan zijn stuk; „Wij hebben 55 liberale leden in de Kamer en daaronder een zeker aantal die sociale wetten willen invoeren. Ik schat ze niet gering die wetten. Elk materieel voordeel dat zij den arbeider brengen is mij winst, reeds om die verbetering in den toestand zelf, maar vooral omdat het hem meer kans geeft tot de bewustheid van zijn belang te geraken en zoo

Sluiten