Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun het brood uit den mond kwamen nemen. Vandaar kordate weigering om te arbeiden en de boycot uitgesproken over de firma, die de kranen had gehuurd, voor zoover het althans ertswerken betrof. De cargadoors beproefden het met hun vaste ploegen, maar ook deze weigerden en werden onmiddellijk ontslagen.

Nu zenden zij andere schepen naar Amsterdam en Vlissingen, waar zij geneigde lossers vinden, want schaarsch is vaak het werk, en de aaneensluiting der arbeiders nog gering. De burgemeester aan 't bemiddelen, maar vergeefs, want hij kon namens de cargadoors geen voorstel doen dan wat voor de arbeiders met toegeven gelijkstond. Het moest geweigerd worden, en werd ook bijna eenstemmig geweigerd.

Toen werd om polderjongens geseind, allicht te krijgen voor de hun ongewoon hooge loonen; zij werden gecampeerd in een vaartuig op stroom, omgeven door eene politievloot, die hen behoedde voor de overreding hunner medearbeiders. Zoo wordt nu de Drott gelost en zullen nog vele schepen na haar worden gelost, want de overheid zal voor Rotterdam niet prijsgeven den naam van eene wèl bewerktuigde en niet te dure haven van overlading.

Dit is eigenlijk eene geschiedenis van eiken dag, dat de verbeterde werktuigen de behoefte aan handenarbeid verminderen; maar ze is nu treffend omdat zij hier zoo duidelijk waarneembaar en zoo eenvoudig zich voordoet.

Zou het onnatuurlijk zijn, als het voordeel van machines die zwaren arbeid in zoo stugge stof verlichten, in de eerste plaats den arbeiders ten goede kwam? En zou het, als het kapitaal, waartoe de machines behooren, dat niet gedoogt, een zoo buitensporige vraag zijn dat de verbetering althans den werkers geen nadeel deed lijden? Zou het zelfs in de burgerij niet kunnen begrepen worden wat de arbeider gevoelt, die door eene verbetering welke hij bewonderen moet, met zijn gezin broodeloos wordt? En moet de werktuigkundige die zich inspant met al de kracht van zijn vernuft om de natuur tot nieuwe diensten aan den mensch te dwingen, niet

Sluiten