Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noch in deze klasse, noch in het leger waarin zij voor hare kinderen eene althans van uitdossing schitterende carrière vinden, zal de uitspraak van het Hof van Cassatie een algemeene overtuiging vestigen. Het belang bij de omstandigheden waaronder en waarvan zij leven, maakt deze combinatie afkeerig van den eeredienst van het recht.

De strijd is niet volstreden. De hoogste rechtspraak en de intellectuels zijn als de room der burgerij: zij hebben zich gescheiden van de groote massa. Met hen staan de socialisten voor het recht, onder een leiding van veel kennis, talent, en vastberadenheid. Tegenover dezen staat luidruchtig het royalistische volkje der wedrennen en automobielen, dat met zijn stokslagen eer ridicuul dan gevaarlijk schijnt, en stiller doch op den duur gevaarlijker de massa der bourgoisie en het leger dat met haar één is. Eene regeering als van Dupuy is overal heen te dringen waar zij haar belang ziet. Haar vertoon van nu recht te zoeken, moge ons niet bedriegen. Kort geleden onttrok zij het proces aan den aangewezen rechter uit vrees voor hen die tegen het recht stonden. Nu handelt zij zeker volgens eene imposante uitspraak van het Hof; maar die magistraten met de intellectuels en de socialisten hebben wel de waarheid aan hun kant, hebben de kracht der overtuiging en beschikken over een massa talent van spreken en schrijven zonder weerga waar ter wereld men zoeken moge — edoch de grootste macht, die van het geld, is niet aan hunne zijde. Onder het éérste élan na het vonnis zijn er goede stemmingen in de Kamer geweest. We moeten afwachten of dat duurzaam is, want daarvan zal ook het verdere handelen afhankelijk zijn van Dupuy met zijn volgzamen minister van justitie. Indien de mannen van „zaken", van den eersten schrik bekomen, zich gaan verheffen met den steun van de antisemieten, een deel der Kerk en van de middenmannen in de Kamer, die wellicht spoedig ook door werkstakingen naar de reactie zullen gedreven worden en naar hooge waardeering voor het reddende leger, dan zal Dupuy zulk een gang van zaken niet tegenhouden,

Sluiten