Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m NABETRACHTING.

IN een extra-nommer van de „Organen der Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel" vindt men een boeiend relaas van de handelingen der besturen tijdens de gewichtige laatste Januari-dagen. De lezer wordt getroffen door bewondering en eerbied door het snelle en beraden handelen. En in hooge mate zal door hel bekend worden van deze bijzonderheden in het spoorwegpersoneel versterkt worden de eerste levensvoorwaarde van eene vakvereeniging: vertrouwen in het bestuur en gehoorzaamheid in dagen van crisis aan hen die alleen den heelen toestand kunnen overzien.

Een personeel aan stipt werken gewend, heeft een belangrijk verkeer stil gelegd zonder dat aan personen of goederen eenige schade werd toegebracht. Getrouw aan de overweging dat een werkstaking is het verlaten van een huis waar men straks gaat terugkeeren, werd alles op zijn plaats gebracht en veilig gemaakt. Van wanordelijkheden geen sprake. De soldaten die de stations bezetten, ondergingen geen erger molest dan dat van hun eigen verveling, nu ze niets te doen vonden.

De grootste moeilijkheid bij zulke massa-bewegingen is de beperking tot het noodige, want overbodige uitbreiding werkt meestal in het nadeel der beweging zelve. Aan de aanvankelijke beteekenis der staking, de weigering om eene andere arbeidersorganisatie in haren strijd te bemoeilijken, is streng vastgehouden. Tegenover de disciplinaire maatregelen van het spoorwegbestuur was de isoleering van Amsterdam een voldoend verweer. Wat verder gebeurde vloeide daaruit voort, terwijl het eenige bijkomstige was dat hier en daar het vervoer van troepen werd geweigerd, wat ook weer zijn gevolgen had.

Ook tegen het overhaast uitbreiden der eischen werd gewaakt. In de proclamatie aan de inwoners van Amsterdam werd

Sluiten